اولین رابطه بعد از نزدیکی

اولین نزدیکی بعد از زایمان

برای نزدیکی بعد از زایمان تا چند هفته باید منتظر بمانیم و بهتر است چه مراقبت ها و چه نکاتی را رعایت کنیم تا به مشکل برنخ...

ادامه مطلب