استفاده از کاندوم

آیا استفاده از کاندوم باعث پیشگیری از بیماریهای مقاربتی می شود؟

استفاده از کاندوم برای رفتارهای جنسی ایمن یک ابزار اصلی شناخته می شود. این وسیله هر دو شریک جنسی ر...

ادامه مطلب